ภาพกิจกรรมEnglish Camp 2018 : Young Learner English Camp 2018  


          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ได้จัดกิจกรรม English Camp ของโรงเรียนเป็นประจําทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการจัด กิจกรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการพูด การแสดงออก และความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถนําไปปรับใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน English Camp 2018 : Young Learner English Camp 2018 เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2561 จัดกิจกรรมโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาและครูไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อพัฒนาสู่ ความเป็นสากล เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทํางานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จากประสบการณ์ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยตรง

>>คลิกดูภาพเพิ่มเติม<<


โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์  | 05 ต.ค. 2561  | เข้าชม : 209  ครั้ง

 ย้อนกลับ