นักบุญยอแซฟ


         นักบุญยอแซฟ เป็นภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี ช่างไม้ และสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิด ในฐานะที่เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้าและคู่ชีวิตผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของพระนางมารีย์พรหมจารี นักบุญยอแซฟเป็นที่เคารพอย่างสูงในนิกายออร์ธอดอกซ์และโรมันคาทอลิก ต่อมาท่านได้รับยกย่องให้เป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล ผู้นำครอบครัว ช่างไม้ และความยุติธรรมในสังคม

         ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรรับรู้ว่า นักบุญยอแซฟได้สิ้นใจในอ้อมแขนของพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ เรามีวันฉลองของท่าน 2 วัน คือ วันที่ 19 มีนาคม สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี และวันที่ 1 พฤษภาคม ฉลองนักบุญยอแซฟกรรมกร

         ในฐานะที่นักบุญยอแซฟเป็นอุปถัมภ์ของโรงเรียน เราสามารถเลียนแบบคุณธรรมของนักบุญยอแซฟได้จากชื่อ “Joseph” ของท่าน ดังนี้

J: Justice หมายถึง ความยุติธรรม ยอแซฟเป็นบุรุษแห่งความชอบธรรมเมื่อทราบว่าพระนางมารีย์ คู่หมั้นตั้งครรภ์ จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆ เพื่อมิให้พระนางมารีย์ต้องเสียหายและอับอาย (มธ 1:19-25) เราจะต้องประพฤติตนในหนทางที่ถูกต้องและด้วยท่าทีที่เที่ยงธรรม

O: Obedience หมายถึง ความนอบน้อมเชื่อฟัง ยอแซฟนอบน้อมเชื่อฟังต่อทุกอย่างที่พระเจ้าทรงขอให้ท่านกระทำโดยไม่สนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา เมื่อทูตสวรรค์บอกความจริงเกี่ยวกับบุตรที่พระนางมารีย์ทรงครรภ์ด้วยเดชะพระจิต ท่านได้รับพระนางมาเป็นภรรยาทันที (มธ 2:13-23) เราจะต้องเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์และบิดามารดาของเรา

S: Silence หมายถึง ความเงียบ ยอแซฟเงียบเสมอและไม่มีคำถามใดๆ ในพระวรสารได้อ้างถึงคำพูดของท่านเพียงไม่กี่คำ ในความเงียบนี้เองทำให้ท่านได้พิศเพ่งและสรรเสริญการประทับอยู่ของพระเจ้า ความเงียบเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ดังนั้น เราจึงต้องรักษาความเงียบ มีสติ และฟังครูผู้สอนของเราอย่างตั้งใจ

E: Experience หมายถึง ความสันทัดจัดเจน นักบุญยอแซฟหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นช่างไม้และมีทักษะโดดเด่นในการทำงานไม้ ท่านได้ฝึกฝนพระเยซูเจ้าให้เป็นช่างไม้ที่เก่งและมีทักษะชีวิตที่ดีเยี่ยม เราต้องเรียนรู้ด้วยการกระทำ เพื่อเราจะได้มีประสบการณ์และทักษะที่เป็นเลิศในชีวิต

P: Prudence หมายถึง ความฉลาดรอบคอบ ในฐานะหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ยอแซฟได้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดรอบคอบในการดูแลและปกป้องพระเยซูเจ้า เราควรมีวินัยในตนเองด้วยการรู้จักใช้เหตุผล เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่น่าละอายและเป็นทุกข์ และแสดงให้เห็นถึงไหวพริบปฏิภาณและการตัดสินใจที่รอบคอบ

H: Humility หมายถึง ความสุภาพถ่อมตน เราทราบว่ายอแซฟเป็นผู้ที่วางใจในพระเจ้า ท่านปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความสุภาพและด้วยความเชื่อตลอดชีวิตของท่าน เราควรเป็นคนสุภาพและเรียบง่ายในชีวิต เป็นอิสระจากความเย่อหยิ่งและทะนงตน มีจิตใจที่ถ่อมตน ตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น