ประวัติโรงเรียนเซนต์อยแซฟกุฉินารายณ์


           โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ เป็นโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ลำดับที่ 7 กำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) เมื่ออัครสังฆมณฑลฯได้ซื้อกิจการโรงเรียนอนุบาลอินทิรา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแต่งตั้งบาทหลวงนิเวศน์ อินธิเสน ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เป็นผู้จัดการโรงเรียน และบาทหลวงชัยวัฒน์ นำสุย เจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพหนองห้าง เป็นรองผู้จัดการ

         ในปีแรกของบริหารงานได้ยื่นเรื่องเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) กิจการของโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้า มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ที่ตั้งเดิมบนเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ซื้อที่ดินผืนใหม่จำนวน 30 ไร่ 2 งาน บนถนนสายกุฉินารายณ์-มุกดาหาร เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549)

          ปี ค.ศ.2007 (พ.ศ. 2550) ได้ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังแรก 4 ชั้น จำนวน 27 ห้องเรียน พร้อมกับอาคารกึ่งพาณิชย์ 2 ชั้นเพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของบุคลากร วัดน้อย โรงครัว ร้านค้าสหการและมินิมาร์ท กระทั่งเสร็จสมบูรณ์และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2552 โดยย้ายแผนกประถมศึกษามาที่โรงเรียนใหม่ ขณะที่แผนกก่อนประถมศึกษายังคงไว้ที่เดิม

          ปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) บาทหลวงขวัญ ถิ่นวัลย์ ผู้จัดการ ได้พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร (ระหว่างอาคารเรียนหลังแรกกับโรงอาหาร) ถ้ำแม่พระเมืองลูร์ดและอนุสาวรีย์นักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อเป็นที่เคารพสักการะสำหรับบุคลากรในโรงเรียน พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นสำหรับชั้นก่อนประถมศึกษา ซึ่งจะย้ายมารวมในพื้นที่เดียวกันเมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

          ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) บาทหลวงพงศ์ศิระ คำศรี ผู้จัดการ ได้พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มากมาย เพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่การเรียนการสอนให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

          ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกตอนต้น (ม.1-3) ซึ่งจะทำการเปิด ม.1 เป็นปีแรก


                                                                                         SAINT JOSEPH KUCHINARAI SCHOOL

          Saint Joseph Kuchinarai School is a catholic school of the Archdiocese of Thare-Nongseng number 7th. It started when the Archdiocese took over the Anubal Inthira School at Kuchinarai Kalasin in 2004 and assigned Rev. Fr. Niwet Inthisen, Manager of Saint Joseph Kalasin School at that time, as the manager of the new school and Rev. Fr. Chaiwat Namsui, the parish priest of Our Lady, Queen of Peace Nonghang church, as the vice manager.

        In the first year of the administration, it changed its name to “Saint Joseph Kuchinarai School” on February 15, 2005. From then the progress and the number of students increased rapidly. That made the old location on 3 rai, 2 ngan, was not enough for the large number of students. So it needed to buy the 30 rai 2 ngan area located along Kuchinarai-Mukdahan road in May 2006.

        In 2007 the construction of the four-storey building with 27 classrooms and two-storey building for the accommodation, chapel, kitchen, store and mini-mart started. Upon completion and began using in 2009 by moving the primary students to the new school, while the pre-primary still in the old school.

        In 2013 Rev. Fr. Khuan Thinwan, manager, has further improved the quality of the school and constructed the walkway (between the first building and Mini-mart), Our Lady of Lourdes’ cave and the statue of Saint Joseph, the patron of the school, as the center of paying homage for all people in the school. He also constructed the three-stories building for the pre-primary level, which will have joined in the same area when the construction is compl