หน้าหลัก ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน ข่าวคราวและเหตุการณืต่าง ๆ ติดต่อเรา
           

ประกวดวาดภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
วาดภาพ

          
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชนะเลิศอันดับที่่ 1 ด.ญ.เพชรรัตน์     แสงไสย    ป.1/2         รองชนะเลิศอันดับที่ 1    ด.ญ.โยษิตา     ไชยเลิศ   
ป. 1/พิเศษรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ด.ญ.วรรษชล    สิงห์บุตร  ป.1/พิเศษ        

Top

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชนะเลิศอันดับที่ 1   ด.ญ.พันชนา     เพ็ชรภา   ป.2/2รองชนะเลิศอันดับที่ 1         ด.ช.ศุภวัฒน์    ทาสิงห์   ป.2/3


รองชนะเลิศอันดับที่ 2          ด.ช.ปุณณารมย์    เพริดพราว   ป.2/1

Top

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชนะเลิศอันดับที่ 1    ด.ญ.ชญานี    ศรีสมพร   ป.3/1         


รองชนะเลิศอันดับที่ 1    ด.ญ.ณัฏฐธิดา    เกลี้ยงเกลา   ป.3/2         


รองชนะเลิศกันดับที่ 2         ด.ญ.พรพิชญ์    หวะสุวรรณ  ป.3/1

Top

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.ฐิตารัชต์    คุ้มทอง   ป.4/1รองชนะเลิศอันดับที่ 1     ด.ญ.พริมา    ศรีดารา   ป.4/พิเศษ         รองชนะเลิศอันดับที่ 2    ด.ญ.อภิชญา    คำเพิ่ม    ป.4/พิเศษ         

Top

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.ปัชกาณัฐห์    แจ้งสุข   ป.5/1
รองชนะเลิศอันดับที่ 1    ด.ญ.นภัสวรรณ    อาจวิชัย   ป.5/1         


รองชนะเลิศอันดับที่ 2     ด.ญ.กันต์ธีร์    ศรีพันลำ   ป.5/1         

Top

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.ปิยะนุช    ปัตลา    ป.6/2         


รองชนะเลิศอันดับที่ 1     ด.ญ.ณัฐชยา    แสนสร้อย    ป.6/2         


รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.อัสมาภรณ์    ศรีแพง    ป.6/2         

Top


โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
๒๙๙  หมู่ ๑๐   บ้านบัวขาว   ตำบลบัวขาว   อำเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์   ๐-๔๓๘๓-๒๓๘๑-๒  โทรสาร  ๐-๔๓๘๓-๒๔๘๖   
E – mail address : josephkuchi@hotmail.com Website : www.sjkcn.ac.th