หน้าหลัก ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน ข่าวคราวและเหตุการณืต่าง ๆ ติดต่อเรา
           

- วาดภาพ
- คัดลายมือ
- หนังสือเล่มเล็ก
 
 
 
 
วาดภาพ

          
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชนะเลิศอันดับที่่ 1          ด.ช.เจตน์                เจียมตัว

รองชนะเลิศอันดับที่ 1    ด.ญ.ชาลิสา           ศรีคำ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2          ด.ญ.พิริยาพร        เพ็ชรภา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชนะเลิศอันดับที่ 1   ด.ช.ศุภวัฒน์           ทาสิงห์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ช. วัฒธวุฒิ         สายบุ่งคล้า

รองชนะเลิศอันดับที่ 2          ด.ญ.บุญศิริ            บุญศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.อารีญา          กุตเสนาิ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ช.ภูษิต                 ก้องเวหา

รองชนะเลิศกันดับที่ 2          ด.ช.ชลธี                  ผลรุ่ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ช.ธีรนัย               อุทรักษ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.นิศาชล           ทองประดับเพชร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2          ด.ญ.จารุพร            นามทอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ช.พงศธร             เรืองศรี


รองชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.กฤติญาณี     ปะมาละเต
รองชนะเลิศอันดับที่ 2          ด.ญ.กันต์ธีร์           สีพันลำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.ปิยนุช             ปุตลา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.อรฉัตร           วัดเข้าหลาม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2          ด.ญ.จุฑามาส        บัวสะอาด


คัดลายมือ
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

         

ชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.อภิญญา        แก้วบุดดา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.โยษิตา           ไชยเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2          ด.ญ.พิริยาพร        เพ็ชรภา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.บุญฑริตา      หิมะคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.ภัทรวดี           แสนสุข

รองชนะเลิศอันดับที่ 2          ด.ญ.อัจจิมา           ศรีชัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.ณัฐนิษฐา       อุปนิ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.ชญานี            ศรีสมพร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2          ด.ญ.วรัญญา         สงตลาด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.พิชากรณ์       แสบงบาล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1          ด.ญ.กมลทิพย์       พันพิพิธ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2          ด.ญ.ปิยะพร          เลิศสงคราม

 


หนังสือเล่มเล็ก
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศอันดับที่ 1   ด.ญ. ปิยนุช     ปัตลา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1   ด.ญ. จุฑามาศ    บัวสะอาด

รองชนะเลิศอันดับที่ 2   ด.ญ. วปัชนา     ศณีขาว


 

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
๒๙๙  หมู่ ๑๐   บ้านบัวขาว   ตำบลบัวขาว   อำเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์   ๐-๔๓๘๓-๒๓๘๑-๒  โทรสาร  ๐-๔๓๘๓-๒๔๘๖   
E – mail address : josephkuchi@hotmail.com Website : www.sjkcn.ac.th